در راستای ارتقای تعاملات مشترک با کشورهای همسایه در زمینه حسابداری،  نشست مشترکی به میزبانی دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران، جناب آقای سیدمحمد باقرآبادی و با حضور دبیر کل انجمن حسابداران ارمنستان جناب آقای  وهاگن همبارزومیان در محل دفتر انجمن حسابداران خبره ایران برگزار شد.
در این دیدار ضمن معرفی امکانات و ویژگی های انجمن حسابداران خبره ایران به طرف ارمنی و آشنایی دو طرف از فرآیندهای حسابداری و حسابرسی ایران و ارمنستان، مقرّر شد تعاملات بیشتری بین دو انجمن در قالب همکاری و برگزاری نشستهای مشترک در خصوص مباحث حسابداری و همچنین تبادل دانش صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماران