رحمت اله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در اجرای مواد 13، 14 و 15 اساسنامه، اعضای انجمن را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه فراخواند. مطابق آگهی منتشرشده، نوبت اوّل مجمع یادشده، برای ساعت 16:00، روز سه‌شنبه، 30 دی 1399،  در محل تالار بانو مجتهده امین دانشگاه الزهراء فراخوانده شده است؛ و در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اوّل، نوبت دوم مجمع در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه، با حضور هر تعداد از اعضاء در ساعت 17:00 رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن آگهی فراخوان منتشرشده در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد روز دوشنبه، 15 دی 1399، به شرح زیر است:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه

اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

موسسه غیرتجاری ثبت‌شده به شماره 1500

بدینوسیله از اعضای گرانمایه انجمن دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء حضور به هم رسانند. مجمع یادشده ساعت 16:00 روز سه‌شنبه 30 دی 1399 در محل تالار بانو مجتهده امین دانشگاه الزهراء واقع در تهران، ده ونک برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش شورای عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399
  2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399
  3. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  5. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل
  6. انتخاب اعضای اصلی و اعضای علیالبدل شورای عالی
  7. دیگر موضوعهایی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

لازم به ذکر است، طبق ماده 16 اساسنامه، «حدنصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور بیش از 50 درصد اعضای واجد شرایط رایدادن است. در صورت حاصل نشدن اکثریت پیشگفته، نوبت دوم مجمع یک ساعت پس از زمان تعیینشده برای جلسه نوبت اول تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت». از این رو، در صورت حاصل نشدن اکثریت حاضران در نوبت اول این مجمع (ساعت 16:00)، نوبت دوم این مجمع در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه در ساعت 17:00 با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد..

رئیس شورای عالی

رحمت اله صادقیان