شامگاه گذشته، یکشنبه 6 بهمن 1398، در نخستین جلسه شورای عالی جدید انجمن، انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی (موضوع ماده 29 اساسنامه) انجام شد. مطابق تصمیمات متخذه در این جلسه، اعضای شورای عالی به اتفاق آراء، رحمت‌اله صادقیان را به سمت رئیس، مریم علیشیری را به سمت نایب رئیس، محمدحسن فامیلی را به سمت خزانه‌دار و محسن قاسمی را با حفظ سمت دبیرکل به سمت دبیر جلسات شورای عالی در یک سال آینده برگزیدند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه گذشته، یکشنبه 6 بهمن 1398، در محل دبیرخانه انجمن، نخستین جلسه شورای عالی جدید با حضور اعضای پیشین و اعضای منتخب مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ چهارشنبه، 25 دی 1398) برگزار شد.

تقدیر از اعضای خارج‌شده از شورای عالی

در آغاز جلسه که با حضور منصور شمس‌احمدی، مصطفی باتقوا، و امیر ابراهیم‌زاده، اعضای خارج‌شده از شورای عالی، برگزار شد، رحمت‌اله صادقیان (رئیس شورای عالی) و دیگر اعضا ضمن یادآوری خدمات ارزشمند نامبردگان از مشارکت تاثیرگذار آنان طی سه سال گذشته صمیمانه قدردانی کردند. در ادامه، هر یک از این نامبردگان ضمن اعلام آمادگی برای ادامه همکاری خود با انجمن برای شورای عالی جدید آرزوی موفقیت روزافزون کردند.

ارائه گزارش نتایج انتخابات شورای عالی

سپس، در اجرای ماده (1) آییننامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385) نتایج انتخابات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ چهارشنبه، 25 دی 1398، توسط رحمت‌اله صادقیان (رئیس شورای عالی) خوانده شد (گزارش کامل مجمع). در ادامه، شرح اقدامات در جریان و ناتمام انجمن توسط ایشان به اطلاع اعضای شورای عالی رسید.

تعیین سِمَت‌های شورای عالی

در ادامه جلسه، در اجرای ماده 29 اساسنامه، مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانهدار، و دبیر جلسات شورای عالی، اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آراء رحمت‌اله صادقیان را به سمت رئیس، مریم علیشیری را به سمت نایب رئیس، محمدحسن فامیلی را به سمت خزانه‌دار و محسن قاسمی را با حفظ سمت دبیرکل به سمت دبیر جلسات شورای عالی در یک سال آینده برگزیدند.

تعیین رابطان شورای عالی در کارگروههای انجمن

سپس، در اجرای تبصره بند (ت) ماده 34 اساسنامه، اعضای رابط شورای عالی در کارگروههای انجمن به شرح زیر تعیین شدند:

به ترتیب کارگروه:

  • جواد باغبان و مریم علیشیری | رابط کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء
  • سیدمحمد باقرآبادی | رابط کارگروه آموزش حرفهای
  • پویا مهدوی‌فر | رابط کارگروه پژوهش
  • مهران آقایی و محمد قبول | رابطان کارگروه همایش
  • سید محمد باقرآبادی | رابط کارگروه انتشارات
  • محمدحسن فامیلی | رابط کارگروه مقررات و رهنمودها
  • محسن قاسمی | رابط کارگروه روابط عمومی و امور بینالملل

مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی

درباره تعیین مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی طی یک سال آینده نیز مقرر شد، جلسات یک سال آینده روزهای یکشنبه، هر دو هفته یک بار (از 6 بهمن 1398)، ساعت 16:30 در پاییز و زمستان و ساعت 17:30 در بهار و تابستان، برگزار شود.

اخبار مرتبط:

شامگاه 25 دی 1398: مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور 396 عضو انجمن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد | در این مجمع، جواد باغبان، محمد قبول و پویا مهدوی‌فر از سوی اعضاء به عضویت در شورای عالی انتخاب شدند

شماران