اطلاعات مربوط, هم­چنین به استفاده ­کنندگان در تایید یا تصحیح کردن انتظارات قبلی کمک می­کنند; این اطلاعات ارزش تاییدکنندگی دارند. برای مثال, زمانی که مثلا" شرکت نیپون صورت­های مالی پایان سال خود را منتشر می­ کند, انتظارات گذشته (یا کنونی) مبتنی بر ارزیابی­های قبلی خود را تایید می­ کند یا تغییر می­ دهد. این شرایط از ارتباط متقابل ارزش پیش­بینی­ کنندگی و ارزش تاییدکنندگی پیروی می­ کند. برای مثال, اطلاعات مربوط به سطح و ساختار جاری دارایی­ها و بدهی ­های شرکت نیپون, به استفاده ­کنندگان کمک می­ کنند تا قابلیت شرکت در کسب مزیت از فرصت­ها و واکنش در برابر موقعیت­ های  نامساعد را پیش­بینی کنند. همین اطلاعات, به استفاده ­کنندگان کمک می­کنند تا پیش ­بینی­ های گذشته خود درباره این توانایی را تایید یا تصحیح کنند.

لازم به توضیح است با تغییراتی که در نسخه های 2010 و 2018 چهارچوب نظری گزارشگری مالی ایجاد شد، ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به شرح زیر تغییر کرد:

 

 

در ایران هنوز (سال 1401-1402) چهارچوب نظری گزارشگری مالی بر اساس ترجمه ای که از نسخه 1989 چهارچوب بین المللی صورت گرفته است

منبع: کتاب حسابداری میانه بر اساس IFRS  نوشته کیسو و ویگانت، ترجمه دکتر علی رضا رامروز، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

 

شماران