متعهدپذیره‌نویس صندوق، شخصی حقوقي است که در این اساسنامه متعهدپذیره‌نویس نامیده مي‌شود. متعهد پذیره نویس به تائيد سازمان و تصويب مجمع صندوق قابل تغییر است.

وظایف و مسئولیت­ های متعهد پذیره ­نویس

الف) متعهد پذیره­نویس، موظف است ظرف سه روز کاری پس از گزارش مدیر صندوق در مورد واحدهای سرمایه­گذاری باقی­مانده، درخواست صدور واحدهای سرمایه­گذاری جدید باقیمانده را مطابق رویۀ پذیره نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری ارائه کرده و معادل قیمت اسمی آنها را به حساب صندوق که به این منظور تعیین شده است، واریز نماید.

ب) در مرحله­ی پذیره ­نویسی، درصورتی­که درخواست صدور واحدهای سرمایه­ گذاری کمتر از تعداد مورد نظر باشد، متعهد پذیره ­نویس موظف است ظرف سه روز کاری پس از گزارش مدیر صندوق، درخواست صدور واحدهای سرمایه­ گذاری باقیمانده را به نام خود ارائه دهد و معادل قیمت اسمی آن­ها را به حساب صندوق واریز نمایند.

ج) متعهد پذیره ­نویس، موظف است وظایف مربوط به تصفیه صندوق مطابق ماده 62 از جمله تامین منابع مالی لازم در این فرآیند را به انجام رساند..

د) متعهد پذیره­نویس باید وظایف پیش­بینی شده برای متعهد پذیره ­نویس در رویۀ پذیره نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری را به ترتیب مقرر انجام دهد.

شماران