متولي صندوق، يك شخص حقوقي مورد تائيد سازمان است که در اين اساسنامه متولي ناميده مي­شود. متولی با تصویب مجمع صندوق و تائید سازمان قابل تغییر است.

وظايف و مسئوليت‌هاي متولي

 • تعيين و معرفي يك یا چند نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماينده­ی خود و دارنده­ی امضاي مجاز از طرف متولي در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیارات هر یک؛
 • بررسی و تائيد تقاضای مدیر صندوق برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانكي صندوق؛
 • بررسي و تائيد دستورات پرداخت مدير صندوق از محل دارايي‌هاي صندوق، مطابق مفاد اساسنامه؛
 • تائيد صاحبان امضاي مجاز صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هريك از آنها به پيشنهاد مدير صندوق ؛
 • نظارت مستمر بر عملكرد دیگر ارکان؛
 • نظارت بر اجراي صحيح فرآيند فروش يا پيش‌فروش واحدهاي ساختماني پروژه؛
 • نظارت بر اجرای صحیح فرآیند مناقصه در صورت اجرا؛
 • بررسي و حصول اطمينان از ارايه­ی به موقع گزارش‌ها و نظرهای حسابرس؛
 • نظارت و حصول اطمينان از تهيه و انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط ديگر اركان؛
 • بررسي و تائيد صلح در دعاوي له يا عليه صندوق توسط مدیر صندوق در صورتي‌كه مطابق صرفه و صلاح سرمايه‌گذاران باشد؛
 • طرح موارد تخلف دیگر ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتيجه­ی نهايي؛
شماران