هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی, فراهم آوردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است, اطلاعاتی که برای سرمایه­ گذاران حقوق مالکانه, قرض­ د­هندگان و سایر اعتباردهندگان کنونی و بالقوه در تصمیم­ گیری درباره فراهم آوردن منابع برای شرکت مفید باشند. این تصمیمات, خرید, فروش یا نگهداری ابزارهای بدهی و مالکانه, و فراهم آوردن یا تسویه وام­ها و دیگر اشکال اعتبار را شامل می­ شوند.  اطلاعاتی که برای تصمیم ­گیری فراهم­ کنندگان سرمایه (سرمایه­ گذاران) مفید هستند, ممکن است برای سایر استفاده­ کنندگان از گزارش­ها یعنی کسانی که سرمایه­گ ذار نیستند نیز مفید باشند. اجازه دهید هریک از عناصر این هدف را بررسی کنیم.

 

 

شماران