هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی, فراهم آوردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است, اطلاعاتی که برای سرمایه ­گذاران حقوق مالکانه, قرض ­د­هندگان و سایر اعتباردهندگان کنونی و بالقوه در تصمیم ­گیری درباره فراهم آوردن منابع برای شرکت مفید باشند. این تصمیمات, خرید, فروش یا نگهداری ابزارهای بدهی و مالکانه, و فراهم آوردن یا تسویه وام­ ها و دیگر اشکال اعتبار را شامل می ­شوند.  اطلاعاتی که برای تصمیم­ گیری فراهم ­کنندگان سرمایه (سرمایه ­گذاران) مفید هستند, ممکن است برای سایر استفاده ­کنندگان از گزارش ­ها یعنی کسانی که سرمایه­ گذار نیستند نیز مفید باشند. اجازه دهید هریک از عناصر این هدف را بررسی کنیم.

شماران