1) متناسب با وصول اقساط

2) درآمد اقساط وصول شده و درآمد مالي تحقق يافته

3) درآمد حاصل از فروش و سهم درآمد مالي تحقق يافته

4) درآمد حاصل از فروش به كسر سود تضمين شده در تاريخ فروش

 

در زمان فروش اقساطي سود فروش بلافاصله و سود تضمين شده به مرور زمان شناسايي مي‌شود. در واقع در فروش اقساطي درآمد حاصل از فروش به كسر سود تضمين شده در تاريخ فروش شناسايي مي‌شود.

 بنابراين گزينه 4 صحيح است.

شماران