چالش‌های درون‌سازمانی:

- شناخت ناکافی هیئت مدیره از اهداف و وظایف حسابرسی داخلی.

- دانش مدیریتی ناکافی هیئت مدیره از نظام حاکمیت شرکتی.

- عدم اعتماد هیئت مدیره به مشورت و کسب نظر.

- مقاومت مدیر عامل در برابر نظارت.

- فرار از پاسخ‌گویی.

- مغفول ‌ماندن واحد حسابرسی در اساس‌نامه.

- جایگاه مبهم واحد حسابرسی داخلی در نمودار سازمانی.

- ضعف یا نبود مستندسازی فعالیت‌های کنترلی و قوانین و مقررات.

- عدم اختصاص منابع مالی، امکانات کافی و نیروی انسانی مجرب و مکفی به واحد حسابرسی داخلی.

 

چالش‌های برون‌سازمانی:

- نظارت ناکافی بر نظام حاکمیت شرکتی.

- نظارت ناکافی بر عملکرد هیئت مدیره.

- نظارت غیرموثر بر کمیته‌ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.

- نوپا بودن و عدم بلوغ حرفه‌ی حسابرسی داخلی.

منبع: کتاب حسابرسی داخلی واحدهای کوچک و متوسط، یاسر نادری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ