در ایران ، پس از بررسی‌های مکرر درخصوص چگونگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مجمع عمومی سازمان حسابرسی، رعایت این استانداردها توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس را تصویب کرد. طبق مصوبه مورخ 10/11/1389 مجمع عمومی سازمان حسابرسی شرکت های بورسی مجاز به تهیه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گشتند. در ادامه همین روند طبق مصوبه مورخ 27/06/1390 مجمع عمومی سازمان حسابرسی، «آن گروه از شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان مذکور مشخص می‌شوند و به تبع آنها، شرکت‌های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورتهای مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده نمایند.» و در ادامه طبق مصوبه مورخ 12/05/1395 مجمع عمومی سازمان حسابرسی و اطلاعیه مورخ 25/08/1395 سازمان بورس سه دسته از شرکت ها به شرح زیر ملزم به تهیه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شدند:

الف)کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

ب) کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

 ج) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن.

در ادامه و با توجه به اهمیت هم راستایی با استانداردهای بین المللی، سازمان حسابرسی نیز از سال 1397 اقدام به اعمال تغییرات گسترده در استانداردهای حسابداری ایران در جهت هماهنگی بیشتر با استاندادرهای بین المللی نمود.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ