1. عمر مفید یک دارایی مساوی با عمر اقتصادی آن است.
  2. مخارج بازسازی زمین به بهای تمام شده آن منظور می‌گردد.
  3. استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود همواره در صورت سود و زیان منعکس می‌شود.
  4. عمر مفید و روش استهلاک دارایی باید حداقل در پایان هر دوره مالی مورد بازنگری قرار گیرد.

 طبق بند 57 استاندارد حسابداری 11، روش استهلاک مورد استفاده برای دارایی باید حداقل در پایان هر دوره مالی بازنگری شود. در صورت تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار دارایی مربوط، جهت انعکاس الگوی جدید، روش استهلاک باید تغییر یابد. چنین تغییری باید به عنوان تغییر در برآورد حسابداری محسوب و طبق استاندارد حسابداری شماره 34 شناسایی شود.

بنابراین گزینه 4 صحیح است.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ