الف) جریمه ماده 190 ق.م.م می شود 

 

ب) جریمه ماده 190 ق.م.م و حداکثر 12 ماه می شود

 

ج) جریمه ماده 190 ق.م.م حداکثر تا میزان مالیات انتقال می شود

د) مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م نمی شود

 

جواب : گزینه د، طبق رای شورای عالی مالیاتی مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م نمی شود.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ