الف) جریمه ماده 190 ق.م.م می شود     
ب) جریمه ماده 190 ق.م.م و حداکثر 12 ماه می شود
ج) جریمه ماده 190 ق.م.م حداکثر تا میزان مالیات انتقال می شود
د) مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م نمی‏شود

 

 

جواب : گزینه د، طبق رای شورای عالی مالیاتی مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م نمی شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 
پردازش گر تراز سامانه