) مودی در سال پایه چند ماه فعالیت نداشته باشد .

2) مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر ابراز نموده است.

3) عدم پرداخت بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه

4) مودی شرایط برخورداری از معافیت را دارد ، لیکن در اظهارنامه عملکرد خود این معافیت را ابراز ننموده است.

 

 

پاسخ گزینه 2

بخشنامه 158/96/200 مورخ 7/12/96 ، چنانچه مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر یا زیان ابراز نموده باشد مشمول استفاده از معافیت تبصره 7 ماده 105 نمی باشد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه