1)

این شرکت نمی‌تواند درآمدی شناسایی کند.

2)

این شرکت باید درآمد ساخت 3 طبقه را شناسایی کند.

3)

این شرکت باید درآمد ساخت همه طبقات را شناسایی کند.

4)

این شرکت باید درآمد ساخت املاک معادل 8 میلیون ریال را شناسایی کند.

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه 1 صحیح است.

طبق بند 26 استاندارد 29 شناسايي درآمد بايد از زماني آغاز ‌شود که تمام معيارهاي زير احراز گردد:

الف)

فروش واحد ساختماني با انجام اقداماتي از قبيل امضاي قرارداد محرز شده باشد،

ب )

فعالیت‌های ساختماني آغاز شده باشد،

ج )

ماحصل پروژه را بتوان به‌گونه‌ای اتکاپذير برآورد کرد، و

د )

حداقل 20 درصد از بهاي فروش وصول شده باشد.

 

 

 

 

 

 

با توجه به این‌که 8 میلیون ریال از مبلغ قرارداد را دریافت کرده بنابراین قسمت د شرط فوق احراز نشده است و درآمد قابل‌شناسایی نمی‌باشد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه