الف. مسئولیت حسابرس.

ب.   مسئولیت هیأت مدیره (یا ارکان مشابه) در قبال صورت‌های مالی.

ج.   اظهار نظر.

د.    ب و ج بالا.

 

 

گزینه د

استاندارد حسابرسی 700

«22. براي توصيف مسئوليت، در گزارش بايد تصريح ‌شود که هيئت مديره مسئول تهيه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري است؛ اين مسئوليت از جمله شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

28. هنگام ارائه اظهارنظر تعديل نشده نسبت به صورتهاي مالي تهيه شده طبق استانداردهاي حسابداري، نظر حسابرس بايد با استفاده از عبارت ”... صورتهاي مالي ...، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد“ اظهار شود».

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه