هدف اين استاندارد تدوين اصول مربوط به گزارشگري مالي در واحدهاي تجاري است كه در قراردادهاي تحت كنترل مشترك داراي سهم و بهره هستند.

الزامات اين استاندارد می‌باید توسط تمام واحدهاي تجاري كه به عنوان واحدهاي مرتبط با توافق(Party to a joint arrangements) هستند به‌كار گرفته شود. توافق مشترك، توافق بين دو يا چند طرف داراي كنترل مي‌باشد. ويژگي‌هاي يك توافق قراردادي عبارت است از:

الف) واحدهاي مرتبط با توافق توسط يك توافق قراردادي(Contractual arrangement) محدود شده‌اند.

ب)   توافق قراردادي في‌ما‌بين، به طرفين، امكان كنترل مشترك(Joint control ) بر توافق را مي‌دهد.

توافق مشترك به دو دسته به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شود:

الف) عمليات مشترك(Joint operation): توافق مشتركي است كه به موجب آن، طرف‌هاي داراي كنترل مشترك، نسبت به دارائي‌هاي مرتبط با توافق، داراي حقوق(Rights) و نسبت به بدهي‌هاي آن داراي تعهدات(Obligations )مي‌باشند.

ب)   مشاركت خاص(Joint venture): توافق مشتركي است كه به موجب آن طرف‌هاي داراي كنترل مشترك، تنها نسبت به خالص دارائي‌هاي (Net assets ) توافق داراي حقوق مي باشند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه