به کدام یک از موارد ذیل معافیت ماده 132 ق.م.م تعلق نمی گیرد؟

الف) شرکتهای دولتی که به استخراج رمز ارز اشتغال دارند.

ب) شرکتهای تعاونی که فعالیت معدنی دارند و خارج از شعاع 30 کیلومتری شهرستان اراک قرار دارند.

ج) تاسیسات گردشگری که در داخل شهر قرار دادند.

د) شرکتی تولیدی که در شعاع 32 کیلومتری شهرستان مشهد قرار دارد و درصد سهام بخش دولتی آن 47% می باشد.

 

 

جواب الف، طبق ماده 132 ق.م.م مشوق فوق به شرکتهای دولتی تعلق نمی گیرد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه