الف) تنها به شرکتهای تولیدی تعلق می گیرد.

ب) درآمد فروش ناخالص ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی در سال هزینه از مبلغ 5 میلیارد ریال بیشتر باشد

ج) قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه یا موسسات آموزش عالی بایستی منعقد گردد

د) معادل مبلغ هزینه منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

 جواب : گزینه الف ، وفق آیین نامه اجرایی بند س ماده 132 ق.م.م گزینه الف، به شرکتهای تعاونی و معدنی غیر دولتی هم تعلق می گیرد، مابقی گزینه ها مطابق با مفاد آیین نامه فوق الذکر و صحیح می باشد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه