اولین صورت‌های مالی واحد تجاری براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مـالی، اولین صورت‌های مالی سالانه‌ای است که واحد تجاری، در آن‌ با بیانی صریح و شفاف(Explicit And Unreserved Statement ) عنوان داشته باشد که صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه و ارائه شده است. صورت‌های مالی تهیه شده براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، زمـانی به عنوان صورت‌های مالی برای اولین بار واحد تجاری تلقی می‌شوند که برای نمونه، واحد تجاری:

الف) صورت‌های مالی را برای دوره‌های قبلی ارائه ننماید.

ب)   صورت‌های مالی اخیر خود را طبق الزامات ملی ارائه کرده باشد در حالی که با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تمام جوانب سازگاری ندارد.

ج)   صورت‌های مالی اخیر خود را از تمام جنبه‌ها در انطباق با الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه نموده باشد، ولیکن با بیانی صریح و شفاف این موضوع را افشاء ننموده باشد.

د)    صورت‌های مالی اخیر خود را از برخی جنبه‌ها و نه تمام الزامات طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه نموده باشد و با بیانی صریح و شفاف این موضوع را افشاء نموده باشد.

هـ)   صورت‌های مالی اخیر خود را طبق الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی صرفاً جهت استفاده داخلی (تصمیم‌گیرندگان داخلی) تهیه نموده باشد و این صورت‌ها را در اختیار صاحبان سهام و یا استفاده‌کنندگان برون سازمانی قرار نداده باشد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه