الف) جريان‌های نقدی حاصل از ماليات بر درآمد بايد به عنوان جريان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌های عملياتی طبقه‌بندی شود.
ب) جريان‌های نقدی حاصل از ماليات بر درآمد بايد جداگانه افشا و به عنوان جريان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌های عملياتی طبقه‌بندی شود، مگر اينكه بتوان آن را بطور مشخص، مرتبط با فعاليت‌های تامين مالی و سرمايه‌گذاری تشخيص داد.
ج) جريان‌های نقدي حاصل از ماليات بر درآمد بايدجداگانه افشا و به عنوان جريان‌های نقدي حاصل از فعاليت‌های سرمايه‌گذاری طبقه‌بندی شود.
د) جريان‌های نقدی حاصل از ماليات بر درآمد بايدجداگانه افشا و به عنوان جريان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالی طبقه‌بندی شود.

 

 

گزينه ب صحيح است. طبق بند 32 استاندارد حسابداري 2 مصوب 1397، جريان‌هاي نقدي حاصل از ماليات بر درآمد بايد جداگانه افشا و به عنوان جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي طبقه‌بندي شود، مگر اينكه بتوان آن را بطور مشخص، مرتبط با فعاليت‌هاي تامين مالي و سرمايه‌گذاري تشخيص داد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه