مطالعات انجام شده در سطح بین‌المللی بیـانگر این است که برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در کشور‌های مختلف جهان، دو رویکرد کلی به شرح زیر وجود دارند:

الف) رویکرد پذیرش یکباره و اجباری
ب) رویکرد پذیرش با تأخیر و داوطلبانه

 

در رویکرد رویکرد پذیرش یکباره و اجباری، این استانداردها توسط کشورها پذیرش و با رسیدن تاریخ لازم‌الاجرا شدن به کار گرفته می‌شود. در این کشورها مرجع خـاصی استانداردهای بین‌المللی را بـررسی و تصویب نمی‌نماید و استانداردها در هنگام انتشار توسط هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری لازم‌الاجرا هستند (مانند کویت و امارات).

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه