الف) فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاری و سرمايه‌گذاری         
ب) فعاليت‌های سرمايه‌گذاری و تامين مالی
ج) فعاليت‌های تامين مالی و سرمايه‌گذاری  
د) فعاليت‌های تامين مالی و سرمايه‌گذاری

 

گزينه الف صحيح است. طبق بند 36 استاندارد حسابداري 2 مصوب 1397، مجموعه جريان‌هاي نقدي حاصل از "تحصيل" و "از دست دادن" كنترل واحدهای تجاری فرعی يا ساير فعاليت‌های تجاری، بايد جداگانه ارائه و به عنوان فعاليت‌های سرمايه‌گذاری طبقه‌بندی شود.

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه