1 ) گزارش حسابرسی صادر شده و هیچ‌گونه تغییر دیگری در صورت‌های مالی امکان‌پذیر نیست. 
2 ) صورت‌های مالی به‌طور رسمی و برای آخرین بار به‌منظور انتشار توسط مدیریت تأیید شده است. 
3 ) صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به تأیید رسیده است. 
4 ) صورت‌های مالی به‌طور رسمی جهت رسیدگی

 

گزینه 2 صحیح است

طبق بند 3 استاندارد حسابداری شماره 5 تاریخ تأیید صورتهای مالی: تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به‌طور رسمی و برای آخرین بار به‌منظور انتشار، تأیید می‌کند. تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به‌منظور انتشار تأیید می‌شود.

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه