1)    قیمت دفتری اعطاکننده کمک بلاعوض.
2)    حداقل قیمت تمام شده اعطا کننده کمک بلاعوض و ارزش منصفانه در زمان دریافت.
3)    قیمت تمام شده اعطاکننده کمک بلاعوض.
4)    ارزش منصفانه در زمان دریافت کمک بلاعوض.

 

گزینه 4 صحیح است.

طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 10 " چنانچه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دولت‌ به‌ شكل‌ دارایی‌های‌ غير پولي‌ (مانند زمين‌، ساختمان‌ و سهام‌ شرکت‌ها) به‌ واحد تجاري‌ اعطا شود، كمك‌ بلاعوض‌ بايد به‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ دريافتي‌ ثبت‌ شود. در مواردي‌ كه‌ مبناي‌ ارزشيابي‌ دارایی‌های‌ غیر پولی‌ دريافتي‌ در متن‌ قوانين‌ آمره‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ باشد، كاربرد اين‌ مباني‌ به‌شرط‌ آنكه‌ موجب‌ انعكاس‌ دارایی‌های‌ اهدايي‌ به‌ ارزش‌های‌ بيش از ارزش‌ منصفانه‌ در زمان‌ انتقال‌ نگردد، قابل‌پذیرش‌ خواهد بود."

 

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه