1) به‌عنوان مبالغ قابل بازیافت در بخش حساب‌های دریافتنی.
2) به‌عنوان مبالغ قابل بازیافت در بخش حساب‌های پرداختنی.
3)  به‌عنوان مازاد دریافتی پیمان‌ها در بخش‌ حساب‌های دریافتنی.
4)  به‌عنوان مازاد دریافتی در بخش حساب‌های پرداختنی


گزینه 4 صحیح است.
طبق بند الف پاراگراف 35 استاندارد حسابداری 9 مازاد درآمد شناسایی‌ شده‌ انباشته‌ پیمان‌ بر مبالغ‌ دریافتی‌ و دریافتنی‌ بابت‌ پیشرفت‌ کار تا تاریخ‌ ترازنامه‌ باید به‌عنوان‌ مبلغ‌ قابل‌ بازیافت‌ پیمان‌ طبقه‌بندی‌ گردد و به‌طور جداگانه‌ تحت‌ سرفصل‌ حساب‌های‌ دریافتنی‌ منعکس‌ شود. درصورتی‌که کسری درآمد شناسایی شده انباشته پیمان نسبت به مبلغ دریافتی و دریافتنی تا تاریخ ترازنامه وجود داشته باشد به‌عنوان مازاد دریافتی در بخش حساب‌های پرداختنی منعکس می‌شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه