صندوق نمادی از جایگاه حفاظت شده است و می‌تواند صندوق بانک و یا هر محل محفوظ دیگری برای نگهداری اوراق سهام باشد، لذا نگهداری اوراق سهام ازجمله سهام وثیقه، الزاماً  مترادف باوجود واحد صندوق به معنای تشکیلاتی آن نیست.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ