قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (به‌عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقي و يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي کند. تعهد بازپرداخت قرض گيرنده صرفاً معادل مبلغ دريافتي به‌علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطايي هر بانك، سقف تسهيلات اعطايي به متقاضيان و كارمزد آن سالانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي شود. حداكثر مجموع كل قرض الحسنه هاي اعطايي هر بانك معادل كل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه است.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ