چهارشنبه هفته جاری (بیست و هفتم مردادماه) انتخابات ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار خواهد شد و کادر رهبری این نهاد حرفه‎ای برای دوره سه ساله آینده تعیین خواهد شد. در همین راستا، سعید جمشیدی‎فرد با انتشار یادداشتی ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی را برشمرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت سعید جمشیدی‎فرد، نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای عالی این نهاد حرفه‎ای به شرح زیر است:

 

«انتخابات شورای عالی جامعه و ده نکته کلیدی»
سعید جمشیدی فرد
 

دوستانی از اعضای جامعه در مورد نامزدهای مورد نظرم و لیست پیشنهادی برای انتخابات شورای عالی ششم پرسیدند. ضمن احترام به این عزیزان تصمیم گرفتم به جای پیشنهاد لیست بدینوسیله نقطه نظراتم را اعلام کنم:

  1. کسی که برنامه ای را انشاء و منتشر نکرده ممکن است با این نظر مواجه شود که شاید خودش هم نمیداند برای چه خود را در معرض انتخاب قرار داده است. پس نامزدهای انتخابات باید برنامه بدهند.
  2. بعضی از برنامه ها را خواندم و نظرات تعدادی از دوستان را شنیدم. متاسفانه بعضی از آنها حتی یک بار هم قسمتهای مهم اساسنامه را نخواندهاند؛ چه رسد به مطالعه اول تا آخر آن و ارزیابی. مطمئنم اگر خوانده بودند در برنامههایشان تجدیدنظر میکردند. اساسنامه و دیگر مقررات جامعه را بارها باید خواند تا با شعارهای جذاب اما غیرعملی نه دیگران را ناامید کنیم و نه انرژی خود را هدر دهیم.
  3. از نظر من کسانی که نظر میدهند، مینویسند و خود را در مجاورت نقد دیگران قرار میدهند، در مقابل آنان که ملاحظهکاری و احتیاط بخرج میدهند قاعدتا از شجاعت بیشتری برای دفاع از حقوق موکلین خود و ظرفیت و تحملپذیری بالاتری برخوردارند. نمیتوان دل همه را بدست آورد. بنابراین، در کار شورا باید مشارکت و حضور فعال داشت، صاحب نظر بود، تولید فکر و چاره کرد و صریحا اعلام موضع و نظر نمود.
  4. حضور در جامعه به پشتوانه آرای اعضاء، مسئولیت خطیری است که نباید در گرو وعدههای بخشی و تامین انتظارات عدهای خاص قرار گیرد. کسی که انتخاب شد باید به همه اعضاء پاسخگو باشد نه عدهای که تصور میکند از سوی آنان انتخاب شده است.
  5. اوصاف غیر انتفاعی، غیر دولتی و مستقل بودن مهمترین اصول و هویت جامعه است. اگرچه مقررات مغایر و معارض متعددی این هویت را بیرنگ نموده و عدهای نیز با سوءاستفاده از فضای مبهم و نابسامان بوجود آمده در مقایسه با اهداف مورد نظر حرفهای و قانونی، با تمرکز بر منفعتطلبی فردی یا بخشی، تحمیل هزینه به جامعه و اعمال نفوذ انحرافات جدی ایجاد کردهاند. با این حال، کسانی شایسته انتخاب هستند که با همه سختیها و موانع پیش رو به این هویت پایبند باشند و از آن پاسداری کنند؛ که اگر غیر از این اصول مد نظر بود دلیلی برای تشکیل جامعه وجود نداشت.
  6. به دلیل تعدد پیوند جامعه با بخشهای دولتی و عمومی و الزامات متفاوت و متعدد برقراری نسبت به جامعه، مدیرانی که مسئولیت رسمی و قانونی در بخشهای دولتی داشتهاند و همزمان در ارکان جامعه هم مسئولیت یافتهاند صرفنظر از شخصیت حقیقی آنان و علیرغم شایستگی و محبوبیت احتمالی، همواره با موضوعات و مسائلی در جامعه مواجه میشوند که تصمیمگیری در شرایط تعارض، عموما به نفع جامعه تحلیل و اعلام رای نمیشود و حتی ممکن است به یک جریان اطلاعاتی یک طرفه از جامعه به بیرون بینجامد. بنابراین، نامزدهایی که واجد ویژگی مسئولیت رسمی دولتی هستند باید به‎طور صریح در ضمن برنامههای خود پاسخ مناسب و عملیاتی در مواجهه با تعارضات احتمالی ارایه کنند. نتیجه تجربه و مشاهدات اینجانب از عملکرد و مشارکت بعضی از این دوستان و دل دادن به وعدههای احتمالی برای بهبود روابط فیمابین مایوس کننده بوده است.
  7. مسئولیت در شورای عالی جامعه وظیفه پرزحمتی است که برای ایفای آن باید وقت گذاشت، دل داد و نقش دست اول به عهده گرفت. وکالت و نمایندگی اعضاء در شورا قابل توکیل نیست. اگر کسی وقت ندارد، بر مقررات جامعه تسلط نیابد، به موضوعات ورود پیدا و فکر نکند، در دام یارکشیهای گروهی افتاده و ناقل نظرات دست دوم و منقضی شده می‎شود. پس بر خلاف امانتداری عمل می‎کند و همچنین خود را از لذت تاثیرگذاری از طریق پذیرش مسئولیت اجتماعی محروم میکند.
  8. وظیفه اصلی شورای عالی "سیاستگذاری" است. اگرچه تلفیق توانایی سیاستگذاری و برخورداری از درک، بلوغ و مهارتهای مربوطه توام با صلاحیتهای حرفهای و تخصصی شکل ایدهآلی است که میتواند موجب ارتقای کیفیت تصمیمات در شورا شود؛ ولی اگر برجستگی بعضی از نامزدها صرفا از بعد سرآمدی فنی و تخصصیشان است، حضور آنان در کارگروهها انتفاع بیشتری را برای جامعه ببار خواهد آورد.
  9. تجربه نشان میدهد اعضای وفادار به اصول تشکیل جامعه و مستقل که در شورای ماقبل هر دوره انتخاباتی عضو بودهاند میتوانند در سرعت بخشیدن در فعالیت شورای جدید، یادآوری سابقه تصمیمات گذشته، پیشگیری از اعمال نظرات شخصی و تشخیص اولویتهای سیاستگذاری در شورا به شدت موثر باشند. در بین نامزدهای این دوره نیز چنین امکان بالقوه ای وجود دارد. با وجودیکه بنا ندارم لیست پیشنهادی خود را مطرح کنم اما نمیتوانم از درایت و نقش دلسوزانه، سازنده و تاثیرگذار دوست عزیزم رحمت الله صادقیان در شورای پنجم ذکری به میان نیاورم. به نظر من آقای صادقیان میتواند به خوبی از عهده نقش انتقال دورهای وراهبری شورا برآید.
  10. اساسنامه جامعه همواره مورد نقد و ایراد عموم اعضا است و در اغلب برنامههای نامزدهای انتخاباتی به ضرورت اصلاح آن اشاره شده است. به نظر من، بخش مهمی از دلایل تصویب اساسنامه جامعه در هیات دولت بدون اخذ نظر شورای چهارم و با وجود اشکالات مهم در تعارض با اهداف و اصول تشکیل جامعه و همچنین بیتوجهی عملی به درخواستهای مکرر شورای پنجم برای اصلاح، افراطیگری و استفاده نابجا از جایگاه شورابرای طرح مسائلی که یا در اولویت نبوده یا در پس آن منافع فردی و بخشی و ماجراجویی های شخصی و همچنین البته اقدامات سناریو نویسان اختیار داری که اساسا با استقلال و هویت غیر دولتی آن مخالفت داشته و دارند بوده است. بنیه و پشتوانه قانونی جامعه ضعیف است. ادبیات و ادعاهای افراطی حتی اگر با هدفی صادقانه طرح شود مسیر را برای نقشآفرینان تجزیه، وابستگی و مصادره جامعه فراهم میکند.

 

شورای عالی جایی است که میتوان شرافتمندانه در جهت اهداف جامعه تلاش کرد؛ موفق باشید.

 

ارادتمند

سعید جمشیدی فرد

23 مرداد 1395    

شماران