هنوز منتشر نشده

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‎ای اعلام کرد، مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم حسابرسی شده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می‎شود.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 74 / 94 / 200 مورخ 28 مهر 1394 به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده‎های رسیدگیشده در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به ارسال گزارش‎های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام مینمایند، بدینوسیله اعلام می‎گردد:

با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره 58772 / 13167 / 4 / 30 مورخ 24 بهمن 1378 و از آنجا که به موجب مفاد ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی مورخ 27 بهمن 1380، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده‎اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‎ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده 178 قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‎باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره (1) ماده 272 مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‎های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. لذا مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می‎گردد.

 

فایل تصویری بخشنامه

شماران