مطابق اطلاعیه صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران «آيين‌نامه سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضاي جامعه» از آغاز 1395 لازم الاجرا خواهد بود.

به نقل از وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران، پيرو تصويب «آيين‌نامه سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضاي جامعه» از سوي شوراي عالي و ابلاغ آن در تاريخ 12 مرداد 1394 توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، به منظور فراهم آوردن فرصت لازم براي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل جامعه برای انطباق وضعيت خود با مفاد این آيين‌نامه و امكان ايفاي تعهدات توسط آنان، به موجب درخواست جامعه حسابداران رسمي ایران با تاريخ اجراي آن از ابتداي سال 1395 موافقت شد.

شماران