سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال های 1393 و 1394 به میزان  1 میلیارد ریال تعیین شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی مصوبه هیئت وزیران در خصوص‌ سقف تضمین سپرده صندوق ضمانت را به شرح زیر اعلام کرد:

1- سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال های 1393 و 1394 مبلغ  1 میلیارد ریال تعیین می شود.

2- استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از ظرفیت های قانونی صندوق ضمانت سپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت های تعیین شده توسط صندوق است.

3- تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه  با تاکید بر حسن اجراي ضوابط جاري و نظارت کافي در اين خصوص، آورده است : بر اساس مفاد «آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، مصوب هيئت وزيران، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند در زمينه ارايه اطلاعات و آمار درخواستي صندوق ضمانت سپرده‌ها و پرداخت به موقع حق‌عضويت‌ها به آن صندوق، همکاري لازم را معمول دارند.

شماران