شورای پول و اعتبار سقف کلی تسهیلات طرح های مسکن مهر بانک مسکن  را از 500000 میلیارد ریال به 555384 میلیارد ریال افزایش داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ 31 شهریور 1394، به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مسکن مهر ، با امکان افزایش سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن  از 500000 میلیارد ریال به 555384 میلیارد ریال جهت افزایش سقف فردی طرح های مسکن مهر از 250 میلیون ریال به 300 میلیون ریال از محل وصولی های طرح مزبور، صرفاً برای تکمیل طرح های تعهد شده بانک مسکن موافقت کرد.

همچنین شورای پول و اعتبار در این جلسه به منظور تحرک بخشی به بخش تولید وافزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی با تخصیص 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین در جهت امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاه های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار موافقت کرد.

شماران