توسط بانک مرکزی، مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با هدف ارايه منسجم و يکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغي تدوین شد.
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي این بانک به سياق سنوات اخير و فراهم شدن امکان دسترسي سهل و سريع آحاد جامعه وبه طور خاص دست اندرکاران و کارشناسان شبکه بانکي کشور به مجموعه ضوابط و مقررات ابلاغي در سال گذشته، اقدام به گردآوري بخشنامه هاي صادره در قالب لوح فشرده و همچنين درج نسخه اي از آن در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي کرده است.

این مجموعه در وبگاه بانک مرکزي، زیر بخش نظارت بانکي، قسمت بخشنامه هاي نظارت به نشانی زیر قابل دریافت است:
http://www.cbi.ir/page/13679.aspx
 

شماران