به گزارش سازمان حسابرسی، مجمع عمومی عادی سالانه این سازمان با حضور علي طيب‌نيا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولي‌اله سيف، رئیس کل بانک مرکزی، دیگر اعضاي مجمع، اعضاي هيات عالي نظارت و اعضاي هيات عامل در محل این سازمان برگزار شد.
 

اهم مصوبات این مجمع عبارتند از:

  • تعویق در اجرای اصلاحیه استاندارد حسابداری تجدید نظر شده شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاری ها) و تفویض اعلام زمان اجرای این استاندارد به رئیس مجمع
  • تصویب استانداردهای شماره 7 "دارایی های نامشهود"، شماره 8 "ذخایر، بدهی های احتمالی، و دارایی های احتمالی"، و شماره 9 "حسابداری مخارج استقراض" (اجراء از 1 فروردین 1395)
  • تجدید نظر استانداردهای حسابرسی شماره 240 "مسئولیت حسابرسی در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی"، و شماره 250 "ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت های مالی" (اجراء از 1 فروردین 1395)

 

 

شماران