قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه، 31 تیر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان به تایید رسید.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این قانون مشتمل بر ماده واحده ای شامل 60 بند به اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن اختصاص دارد. متن کامل این قانون را می توانید از وبگاه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نشانی زیر دریافت کنید:
http://www.rrk.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=5225
 

شماران