بر اساس داده‌های اخیر شرکت مشاوره مک‌کینزی، اینگونه به نظر می‌رسد که تمایل شدید کارمندان به دورکاری پس از کرونا بر جا مانده است. این بررسی‎ها حاکی ازین است  که بیش از نیمی از کارکنان آمریکایی، یعنی بالغ بر پنجاه و هشت درصد، حداقل یک روز در هفته می‌توانند کارهای خود را از راه دور انجام دهند، در حالی که سی و پنج درصد از آنان  پنج روز در هفته این امکان را دارند. الباقی کارمندان که از گزینه دورکاری محروم هستند نیز لزوماً از این موقعیت رضایت ندارند.

در این گزارش همچنین آمده است که در صورت وجود فرصت برای دورکاری، هشتاد و هفت درصد از افراد از این موقعیت استقبال می‎کنند و این در حالی است که از این تعداد ، بخش زیادی از شرکت کنندگان در این نظر سنجی که سی و دو درصد را تشکیل می‎دهند، تمایل دارند این روند پنج روز در هفته انجام گیرد. در این اثنا، تنها سیزده درصد از افراد حتی با وجود داشتن این فرصت، عمدتاً ترجیح می دهند که به هیچ عنوان از راه دور کار نکنند.

 

شماران