بر اساس موضع اجرایی سخت گیرانه اتخاذ شده توسط هیئت مدیره جديد هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام، این هیئت تجدید نظر صورت گرفته بر اولویت های بازرسی و حوزه های تمرکز خود را منتشر کرد.

آنچه مطابق با این مواضع منتشر شد، برخی تجدیدنظر‌های برنامه‌ریزی شده در سال جاری را برجسته می‌کند، از جمله تقلب و سایر ریسک‌ها، چالش‌های اجرایی موسسات حسابرسی، ملاحظات خاص دلال-فروشنده، استقلال، استفاده از ارائه دهندگان خدمات در فرآیند استقرار، موضوعات حیاتی حسابرسی و همچنین سیستم های کنترل کیفیت در شرکت ها و فناوری.

با توجه به مندرجات این نشریه: «رویه‌های بازرسی سال دو هزار و بیست و دو در راستای تمرکز مضاعف بر گزارش‌های مالی پیش‌بینی‌شده و ریسک‌های حسابرسی که عمدتاً ناشی از محیط اقتصادی اخیر هستند، توسعه یافته است».

 

https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-sets-inspection-priorities-for-year?position=editorial_4&campaignname=ACT%20Daily-07012022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B07012022&bt_ee=haPNuJ7eSVfdTJNQ%2BPSErLPnk6zitSMYGiT6dSuTj2LCbPFK6PYtAg87DiaR5SDh&bt_ts=1656669904626

شماران