هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، نظرسنجی را در مورد دو استاندارد پیشنهادی اولیه خود ترتیب داده است که یکی از این دو استاندارد به الزامات عمومی افشای مرتبط با پایداری پرداخته و دیگری الزامات افشای آب و هوا را مشخص می‌کند.

هدف دو استاندارد پیشنهادی رسیدگی به فوریت بحران آب و هوا و ترسیم مسیری برای شرکت‌ها و سیاست‌گذاران برای انتقال به استانداردهای افشای پایداری تدوین شده توسط هیئت استانداردهای بین المللی پایداری است.

این هیئت همچنین در حال همکاری نزدیک با سایر سازمان‌ها و حوزه‌های قضایی بین‌المللی است تا از گنجاندن مبنای جهانی در الزامات قانونی حمایت کند.

پیشنهادات مطرح شده در پاسخ به تقاضای رهبران گروه ۲۰، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و سایرین به منظور کسب اطلاعات بیشتر از شرکت‌ها در زمینه ریسک‌ و فرصت‌های مرتبط با پایداری ایجاد شده‌اند. این پیشنهادها الزاماتی را برای افشای اطلاعات با اهمیت در مورد ریسک‌ها و فرصت‌های مهم مرتبط با پایداری شرکت تعیین می‌کند که برای سرمایه‌گذاران در راستای ارزیابی ارزش شرکت ضروری است.

 

 

https://www.pqmagazine.com/issb-delivers-first-two-proposed-standards/

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ