اولین دفترچه راهنمای دیجیتال از بیانیه‌های هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینانبخشی،هم اکنون در وبگاهی جدید به نام استانداردهای بین المللی الکترونیکی منتشر شده است.

این وبگاه توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداری راه‌اندازی و با همکاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینانبخشی، هیئت استانداردهای بین‌المللی آئین رفتار حرفه ای حسابداران  و هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش عمومی  توسعه یافته است. این پلتفرم که برای برآوردن نیازهای ذینفعان طراحی شده است، این وبگاه همچنین امکان ارجاع سریع به استانداردهای دیگر هیئت های تنظیم استاندارد و منابع مرتبط را فراهم می کند.

تام سیدنشتاین، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینانبخشی اعلام کرد: "راه اندازی پلتفرم استانداردهای دیجیتال به تقاضا برای افزایش دسترسی پاسخ داده و گام دیگری در پیگیری هدف استراتژیک ما برای بهره‌مندی از نوآوری های تکنولوژیکی است." با گذشت زمان، ما به بهبود استانداردهای بین المللی الکترونیکی ادامه خواهیم داد تا با استفاده از  بازخورد کاربران، قابلیت استفاده از پلتفرم و این استانداردها را بهبود ببخشیم.

 

منبع خبر:

 

 

https://www.iaasb.org/news-events/2021-11/iaasb-publishes-first-digital-handbook-enhancing-capacity-and-accessibility-standards

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ