کارگروه  سازمان‌های حامی کمیسیون تردوی با انتشار مقاله‌ی جدیدی از اتحاد چارچوب مدیریت ریسک سازمانی این کمیته  با شیوه‌های سریع الانتقال در حسابرسی داخلی و سایر عملکردها خبر داد.

در این راهنما شرح داده شده که چگونه شیوه‌های سریع الانتقال می‌توانند به موفقیت مدیریت ریسک کمک کنند. این راهنما چند نمونه از چگونگی عملکرد حسابرسی داخلی و سایر بخش‌های یک سازمان و سازگاری و انعطاف پذیری آن با مدیریت ریسک را ارائه می‌کند.  لازم به ذکر است که این کمیته توسط مؤسسه حسابرسان داخلی، انجمن حسابداری آمریکا، انحمن حسابداران رسمی آمریکا، مدیران مالی بین المللی و مؤسسه حسابداران مدیریت پشتیبانی می‌شود.

 

 

لینک منبع خبر:

https://www.accountingtoday.com/news/coso-guidance-urges-more-agility-in-risk-management-auditing

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ