موسسه CFA در روز سه شنبه نتایج نظرسنجی جهانی را که از متخصصان سرمایه گذاری در رابطه با حسابداری سرقفلی، افشای اطلاعات مرتبط و چگونگی تاثیر این موارد بر تحلیل و تصمیمگیری سرمایهگذاری انجام شده بود، منتشر کرد.

بر اساس این نظرسنجی، سرمایهگذاران افشای اطلاعات بیشتر را ترجیح میدهند.

این نظرسنجی در حالی انجام میگیرد که هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی در حال بحث در مورد تغییر در حسابداری سرقفلی هستند و صرفاً از کاهش ارزش به سمت استهلاک سرمایه در حرکتند.

در این زمینه، درخواست مؤسسه CFA از هر دو هیئت تنظیم استاندارد این است که بر روی یک رویکرد مشترک توافق کنند.

https://www.accountingtoday.com/news/investors-want-better-disclosures-on-accounting-for-goodwill?position=editorial_11&campaignname=ACT%20Daily-12092021&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12092021&bt_ee=8rgwkYM3RzkS92UZ3Bpp0s0iR67j525kzQkP2lrWH6TnvjEB%2BpHGZGqkM1rx6Lnv&bt_ts=1639047961519

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ