"برای پاسخگویی، شرکتها باید تصویری واضح و جامع از توانایی سازمان خود در زمینه ایجاد ارزش پایدار در طول زمان ارائه دهند"

بر اساس گزارش فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) ، با توجه به اینکه سیستم گزارشگری راهبری شرکتی اخیرا راه اندازی شده، اما این سیستم  این امکان که به سازمانها در برقراری ارتباط موثر کمک کرده و یا ذینفعان را قادرسازد تا به راحتی توانایی شرکتها را در ایجاد ارزش پایدار در طول زمان درک کنند، ندارد. در مقالهای که روز پنجشنبه منتشر شد، IFAC اظهار داشت که سرمایهگذاران و سایر ذینفعان خواهان اطلاعات بهتری نسبت به گزارش های مالی معمولی در مورد عملکرد شرکت، ریسکها، فرصتها و چشماندازهای بلندمدت هستند.

دراین گزارش آمده: "برای پاسخگویی، شرکتها باید تصویری واضح و جامع از توانایی سازمان خود در زمینه ایجاد ارزش پایدار در طول زمان ارائه دهند."

براساس نظر IFAC، طیف گسترده‏ایی از چارچوب‏ها و ابتکارات تنظیم استاندارد به ویژه آنهایی که بر ایجاد ارزش متمرکز هستند از جمله پایداری، عوامل محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی  منجر به پیچیدگی، ناکارآمدی و عدم شفافیت شده و در نتیجه می‏توانند به افزایش هزینه‏ها منتهی شوند.

گزارش فدراسیون بین المللی حسابداران  (IFAC)  بیان می‌کند که ظهور عملکردهای مناسب یا مجموعهای از استانداردها در این زمینه مفید خواهد بود. و در حالی که IFAC از فعالیت انجام شده در راستای افزایش گزارشات شرکتی بواسطه مذاکره گزارش شرکتی، کارگروه افشای مالی مربوط به آب و هوا، شورای تجارت جهانی توسعه پایدار و سایر سازمان ها پشتیبانی می کند، وجود رویکرد یکپارچه جهانی را نیز از الزامات میداند.

در همین حال IFAC معتقد است، متخصصان حسابداری نقش کلیدی در افزایش گزارشات راهبری شرکتی داشته و بیان میکند حسابداران دارای مهارت و تخصص بوده و برای پیشبرد اهداف گزارش راهبری شرکتی حرفهای هستند.

این فدراسیون همچنین اطمینان را همانطور که اغلب توسط حسابداران حرفهای ارائه می‏شود، برای ایجاد اعتماد عمومی نسبت به گزارش شرکتی و ارائه اطلاعات مناسب، قابل اعتماد و مقایسه‏پذیر مهم می‏داند.

به بیان  IFAC: "ما معتقدیم مشارکت با حرفه حسابداری با توجه به روند افزایش دامنه گزارشگری شرکتی، منفعت را برای نهادهای گزارشگر و ذینفعان آنها به حداکثر میرساند." "این حرفه باید چالش توسعه زمینههای تخصصی جدید را برای پشتیبانی از افزایش گزارشات شرکتی برآورده کند."

https://www.journalofaccountancy.com/news/2019/nov/ifac-seeks-consistency-engagement-in-corporate-reporting-201922420.html

شماران