با وجود 8.6 میلیارد پوند هزینه انجام شده در راستای حمایت و کمکهای مالی در دوران کووید -19 طی سالهای  21-2020، اسکاتلند می بایست با دقت بیشتر به مدیریت امور در آینده بپردازد.

بیشترین بخش هزینههای صورت گرفته در دوران Covid-19 در زمینه حمایت از مشاغل بوده که بابت آن تقریبا مبلغ 3.8 میلیارد پوند دریافت شده است. بزرگترین اقدامات انجام شده،  در زمینه کمکهای حمایتی مشاغل (1.2 میلیارد پوند) بود.

دومین حوزه بزرگ هزینه در زمینه بهداشت و مراقبت اجتماعی بود که بیش از 2.9 میلیارد پوند در این دوران دریافت کرد. دولت انگلیس هزینههای مرخصی اجباری کارکنان را نیز از طریق طرح حفظ مشاغل در دوران همه‎گیری، تامین کرد.

سومین بخش هزینه، دولت های محلی با دریافت 1.2 میلیارد پوند بود. این بخش شامل 524 میلیون پوند بودجه اضافی اختصاص یافته به دوران همه‎گیری Covid-19 در راستای حمایت از شوراها و جبران درآمد از دست رفته و 155 میلیون پوند جهت پوشش فشارهای مالی در دولت های محلی است. علاوه بر این، مقامات محلی همچنین مسئولیت مدیریت و توزیع برخی کمکهای تجاری و وجوه دیگر را نیز بر عهده داشتند.

بخش  حسابرسی اسکاتلند هشدار داد: "به طور فزایندهای، بودجه اسکاتلند در طول این سال مالی در معرض تغییرات قرار داشته است و این بی ثباتی در طول همهگیری با پدید آمدن تغییرات مورد نیاز در برنامه مخارج تشدید شده است.

به گفته استفان بویل، حسابرس کل اسکاتلند: "با توجه به حرکت این کشور به سوی بهبودی از همهگیری، تعیین هزینه‏های کووید -19 به طور فزایندهای دشوار خواهد شد. در  این راستا، دولت اسکاتلند به مدیریت فشارهای مالی پیش از همهگیری مانند هزینههای بهداشت و مراقبتهای اجتماعی می‎پرازد.

این بدان معناست که تصمیمات دشواری در پیش است و با وجود چالشها، به برنامهای میان-مدت برای مدیریت سطوح عدم قطعیت و بی ثباتی که گریبان این کشور را گرفته نیاز است. "

https://www.accountancydaily.co/audit-scotland-warning-long-term-covid-costs

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ