هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومیحPCAOB ، خواستار مشارکت بیشتر ذینفعان در زمینه پیشنهادات برای تقویت الزامات حسابرسی که چندین موسسه حسابرسی را شامل می شود است.

با پیچیدهتر شدن حسابرسیها و شرکتهایی که مورد حسابرسی قرار میگیرند، امر متداولی است که حسابرس صادر کننده گزارش به کار یک یا چند موسسه حسابرسی دیگر متکی باشد. بر این اساس، این هیئت خاطرنشان کرد این امر میتواند منجر به سوء ارتباط، سردرگمی و وضعیت پر ریسکی بین حسابرسان سازمان‏های مختلف شود.

PCAOB در سال ۲۰۱۷ در این رابطه و انواع مسئولیتهایی که حسابرس اصلی باید برای تضمین کیفیت حسابرسی انجام دهد نظرسنجی انجام داده بود، اما اکنون درخواست تکمیلی برای اظهارنظر در مورد برخی اصلاحات انجام شده در پیشنهاد اصلی خود را صادر کرده است.

دوان دسپارت، سرپرست PCAOB، در بیانیهای اظهار کرد: "برای حفاظت از سرمایه گذاران، مهم است که حسابرس اصلی به اندازه کافی کار سایر حسابرسان را طرحریزی، نظارت و ارزیابی کند." "با درخواست برای نظرسنجی تکمیلی که امروز ارائه  میدهیم، منتظر دریافت اطلاعات بیشتر ذینفعان در جهت تقویت نیازهای موجود هستیم."

مهلت نهایی انجام این نظرسنجی تا 30 نوامبر 2021 اعلام شده و این هیئت امیدوار است پس از نجام آن، اصلاحات خود را نهایی کند.

https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-calls-for-more-comments-on-working-with-other-auditors

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه