بر اساس نظرسنجی جدید انجام شده، متخصصان مالی در زمینه گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و حکومتی با موانع بزرگی همچون چارچوبهای افشاگری رقابتی و گاه متناقض، روشهای گزارشدهی  متنوع و خواستههای ذینفعان روبرو هستند.

در این گزارش که روز پنجشنبه توسط بنیاد آموزش و تحقیقات مالی Financial Executive & International منتشر شد، از 53 مدیر حسابداری و ناظر در برخی از بزرگترین شرکتهای آمریکایی نظرسنجی به عمل آمد و نشان داد که 53 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که هنوز استفاده از گزارش ESG را در گزارشهای مالی خود آغاز نکرده و ۴۳ درصد از آنان استفاده از این گزارش را آغاز کردهاند. دادهها بزرگترین چالش برای گزارش ESG هستند و همینطور در میان بیشترین سوالات مرتبط با داده‏های ESG، سوالات مطرح شده در رابطه با گردآوری، تجزیه و تحلیل و کنترل تعداد زیادی از استانداردها و چارچوبهای رقابتی نیز چالشی بزرگ به حساب میآیند، زیرا 85٪ از شرکتها از چارچوبهای گزارش ESG چندگانه استفاده میکنند. متخصصان امور مالی گزارش دادند که در ارائه معیارهای مرتبط و استفاده از گزارش ارائه شده ESG دچار مشکل شدهاند.

طی نظرسنجی جداگانه که اوایل ماه جاری توسط شرکت مشاور Protiviti منتشر شد،بیش از 58٪ از 475 مدیرمالی و معاونان مالی شرکتکننده در نظرسنجی از افزایش قابل توجهی در سطح سازمان در زمینه تمرکز و دفعات به کارگیری گزارش مربوط به مسائل ESG خبر دادند. همچنین 68٪ نشان میدهد که اندازه گیری و گزارش در مورد ریسکها و مسائل ESG بخشی از نقش تیم مالی آنها در سال گذشته بوده است و 75٪ معتقدند در گفتگو با رهبران و هیئتهای ارشد برای توسعه معیارهای ESG، مشارکت داشتهاند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه