بر اساس گزارشICAS ، ابهامات موجود در استانداردهای بین‏المللی حسابداری منجر به عدم شفافیت در مورد برچیدن و هزینههای پاکسازی ناشی از صنایع مستعد آلودگی و در نتیجه بدهیهای احتمالی برای مالیات دهندگان شده است.

تحقیقات انجام شده توسط موسسه Scottish  به بررسی کاربرد IAS 37  در زمینه‎های مقررات، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی در حسابداری هزینههای جمع آوری و  عملیات پاکسازی صنایع آلاینده، از جمله نفت و گاز، معدن و خدمات شهری پرداخته است.

هنگامی که یک شرکت به تحصیل انواع خاصی از داراییهای بلندمدت مانند سکوهای نفتی یا نیروگاههای هسته‏ای می‎پردازد، به جمع آوری، برچیدنف پاکسازی و بازسازی آن بخش پس از اتمام کار و عمر مفید دارایی متعهد خواهد شد.

استانداردIAS 37  حکم می‌کند که هزینه‏های برچیدن دارایی در آینده با محاسبه ارزش فعلی این هزینهها برآورد و محاسبه شود. با این حال، این استاندارد مشاغل را ملزم نمی کند نرخ مورد استفاده خود را افشا کنند.

این گزارش همچنین توصیههایی برای ایجاد امید بیشتر به منظور افزایش مسئولیت شرکت‏ها در مدیریت برچیدن و پاکسازی ارائه می‎کند.

ابتدا تدوینکنندگان استانداردها باید خواستار افشای نرخ تنزیل اعمال شده به منظور تسهیل مقایسه‎‎‏پذیری و ایجاد امکان برای استفادهکنندگان صورت‏های مالی و سایر ذینفعان کلیدی جهت ورود به حیطه بدهی‎های حسابداری شوند.

ثانیاً، این جریان باید تهیه‎کنندگان استانداردها را شامل شده و حسابرسان باید افشاهای بیشتری را نه تنها جهت پوشش نرخ تخفیفات،  بلکه در زمینه جریانهای نقدی تنزیل نیافته احتمالی در آینده طلب کنند.

https://www.accountancydaily.co/call-enhance-ias-37-disclosures-pollution-clean-ups

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه