انجمن حسابداران خبره‌ی اسکاتلند گزارشی را منتشر کرده است که نتایج بررسی‌های خودپیرامون ارزیابی ارزش منصفانه برای ابزارهای مالی گزارش شده در صورت های مالی را ارائه می‌دهد. این انجمن به جمع انجمن بین المللی آموزش و تحقیقات حسابداری و هیات استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی پیوسته است تا به انجام تحقیقات کیفی پیرامون  ارزشیابی ابزارهای مالی بپردازد. در این گزارش به این نکته اشاره شده است که تحقیقات قبلی از منظر حسابرسان انجام شده بود، اما تحقیق اخیر بر دیدگاه متخصصان ارزشیابی متمرکز است. این گزارش تفاوت‌های مشخصی را بین مناطق جغرافیایی نشان نمی‌دهد، اما نقاط فشار و تضادهای بالقوه‌ را در چهار مرحله‌ی  اندازه گیری ارزش منصفانه ابزارهای مالی گزارش شده در صورت های مالی تجزیه و تحلیل می‌کند که این مراحل عبارت‌اند از:


 1) برنامه ریزی و تحصیل پروژه
 2) تعیین محدوده و رویکرد ارزشیابی، و روش شناسی
 3) آماده سازی شرایط انجام برآورد و مدیریت روابط و
 4) انجام مذاکره و گزارش برآورد نهایی.

 این گزارش همچنین شامل توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، تنظیم کننده‌ها ، استانداردگذاران و سایر ذینفعان به شرح زیراست: حسابرسان و تنظیم کنندگان باید مزایا و معایب نسبی اتخاذ رویکرد برآورد مستقل را به عنوان بهترین رویه‌ی عمل برای ارزیابی اندازه گیری ارزش منصفانه مشتری در نظر بگیرند. استانداردگذاران باید بهبود آگاهی حسابرس از تأثیر فشارهای بودجه و جدول زمانی، و دامنه‌ی محدودیت‌ها را در نظر بگیرند و رویکرد مبتنی بر کارگروهی را میان حسابرسان و متخصصان ارزشیابی تشویق کنند. تنظیم کنندگان باید صلاحیت و خبرگی مدیریت در رابطه با اندازه گیری ارزش منصفانه را به عنوان جزئی از روند ارزیابی ریسک حسابرسان در نظر بگیرند. استانداردگذاران باید با ارتقای درک ذهنیت ذاتی اندازه گیری ارزش منصفانه در هیات‌های مدیره و کمیته‌های حسابرسی، حاکمیت شرکتی را بهبود ببخشند.                                                                                                                                                                      
 
 لینک خبر:
https://www.iasplus.com/en/news/2020/01/icas-fv

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ