سومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 4 اسفند 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، پس از استماع گزارش محسن قاسمی (دبیرکل)، کلیات ساختار نیروی انسانی دبیرخانه انجمن به تصویب رسید. در این ارتباط، مقرر شد نیروی انسانی مورد نیاز مطابق ساختار مصوب با پیشنهاد دبیرکل و تصویب رئیس شورای عالی جذب شود. زمانبندی جذب نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد دبیرکل و تصویب رئیس شورای عالی خواهد بود.

شماران